Общинският съвет ще гласува бюджета на Монтана за 2022 година

28 точки ще разгледат общинските съветници на Монтана в четвъртък

Бюджетът на Община Монтана е най-важната тема на предстоящата сесия на Общинския съвет. Закритото заседание ще се проведе на 24 март от 14:00 ч. в Младежкия дом. То ще започне с приемането на Отчета за изпълнение на бюджета на Община Монтана и на Отчета за състоянието на общинския дълг на Община Монтана за 2021 год. Съветниците ще гласуват и Общинския бюджет за 2022 г. Той възлиза на 64 800 000 лв.

Значителна част от средствата ще бъдат насочени към капиталови разходи. За реконструкцията на централния площад „Жеравица“ са заложени 5 269 096 лв.  Изграждането на Младежки център в гр. Монтана ще бъде съфинансирано 400 200 лв. Обръща се сериозно внимание за подобряването на инфраструктурата на културни институции. Със 100 000 лв. целева субсидия ще бъде съфинансиран проекта за реконструкция на Народно читалище „Разум 1883“. За това са заделени и 200 000 лв. от преходния остатък.  Предвидени са основни ремонти на читалищата в селата Липен (110 000 лв.), Долно Белотинци (98 000 лв.), Габровница (49 500 лв.) и Николово (113 000 лв.).

Над 320 000 лв., получени от целева субсидия и постъпления от продажба на общински нефинансови активи, ще бъдат похарчени за основен ремонт на улици. Предвидени са 454 000 лв. и за ремонти на водопроводната мрежа на ул. „Ст. Стамболов“ – Монтана и с. Войници – Долна Вереница.

Продължава стенописването на храм „Свети Дух“, което ще струва 250 000 лв. през 2022 г. За вертикална планировка на църковния двор на храм в с. Крапчене и ремонта му ще бъдат заделени съответно 59 800 лв. и 60 000 лв.

В основен ремонт на Детска ясла № 1  “Мечо Пух” в Монтана ще бъдат вложени 223 000 лв. За здравеопазване са планирани още 36 000 лв., предназначени за закупуване на анестезиологичен апарат – дрегер, и дофинансиране на полагането на антибактериална настилка с 25 000.

С 59 000 лв. ще бъде направен основен ремонт на общинска сграда на ул. „22 септември“ № 44, където се помещават няколко социални услуги – Звеното “Майка и бебе” , Центърът за настаняване от семеен тип за деца и младежи с потребност от постоянна медицинска грижа и Дневният център за деца с увреждания “Св. Мина”.

За разширение на Гробищния парк Община Монтана е планирала 150 000 лв. Ще бъде закупена и нова катафалка.

Предстои да се вземат решения и по важни за образованието нормативни актове – Наредба за изменение на Наредба за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на гр. Монтана; Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в детските градини и училищата в община Монтана; Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организация на предучилищното образование в община Монтана и Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Монтана.

Промените в последната наредба касаят не само детските градини. Завишават се таксите за, ползване на пазари, тържища, панаири тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение. Предлага се да се увеличи и  таксата за социалната услуга Трапезария за диетично хранене към Домашен социален патронаж – Монтана, която в момента е 2,50 лв. за обедно тристепенно меню. Предложената нова такса от 4 лв. е съобразена с разходите и актуалните цени, както на продуктите, така и на останалите компоненти, образуващи цената. В Раздел VI „Такси и цени на административно-технически услуги“, който обхваща дейностите във връзка с устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителство, кадастъра в селищните и извънселищните територии в населените места от общината, също се предлагат редица изменения, обосновани от променените цени на електроенергията, материалите и консумативите, увеличението на работната заплата и на цените за пощенски услуги. Добавени са и нови услуги. Измененията в Раздел VII „Такси за административни услуги“ не са свързани с промяна размера на таксите, а с осъвременяване на разпоредбите.

Докладна записка за извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – град Монтана, ще представи инж. Иво Иванов – председател на ОбС – Монтана.

Съветниците ще гласуват и два отчета, свързани с екологията на общината – Отчет за изпълнение през 2021 г. на дейностите, заложени в Комплексната програма на Община Монтана за намаляване нивата на ФПЧ10 и ПАВ в атмосферния въздух за периода 2019-2023 г. и Отчет за изпълнение на мероприятията от Общинската програма за управление на дейностите с отпадъците през 2021 г.

На мартенската си сесия Общинският съвет ще разгледа годишния баланс и отчет за приходи и разходи на общинските дружества – „Регионално депо за отпадъци – Монтана“ ЕООД, „Общински пазар“ ЕООД, „Технологичен парк“ ЕООД и „Самостоятелна медикотехническа лаборатория № 1“ ЕООД. Ще бъдат избрани и нови управители на последните две дружества.

Общинският съвет ще утвърди с решения и списък, в който се определя броя, вида и местонахождението на общинските жилища за 2022 г.

В общо 33-те точки в дневния ред на предстоящата сесия присъстват докладни записки, касаещи управление на територията и на общинската собственост и именуване на улици.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.