33 точки ще разглеждат общинските съветници в Монтана на престоящата сесия

Общинският съвет ще приеме Програма за управление на отпадъците

На 26 април от 14:00 ч. в Младежкия дом ще се проведе заседание на Общински съвет – Монтана. Общо 33 точки са включени в дневния ред на сесията.

Предстои да се одобри Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Монтана и доклад за читалищните дейности през 2021 г. Съветниците ще гласуват предложение до Министъра на образованието и науката да започне производство по издаване на заповед за закриване на Основно училище “Христо Ботев” – с. Д-р Йосифово, община Монтана, считано от  учебната 2022/2023 г. Това се налага, защото училището се посещава от малък брой деца – общо 42, като трайна тенденция е те да намаляват.

Очаква се общият им брой за следващата учебна година да е 38. Те се обучават от пътуващи педагози пенсионери или в пенсионна възраст в три слети и една самостоятелна паралелка. Обучението в слети паралелки противоречи на една от целите на образователната политика –  гарантирането на равен достъп до съизмеримо по качество образование.

Предвид и обстоятелството, че за по-голямата част от учениците майчиният език не е български, пренасочването им в друго училище би създало предпоставка за тяхната социализация и успешна интеграция, което е друг приоритет в националната образователна политика. Невъзможно е да се осигури и добра материална среда, защото подобряването и поддържането на  базата с бюджета, с който разполага училището, е непосилна задача.

На предстоящата сесията ще бъде представена и бюджетната прогноза за периода 2023 – 2025 г. на постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности.

Ще бъдат гласувани и промени в няколко наредби и правилници, като не се променят съществено разпоредбите им. Част от внесените докладни записки се отнасят за управлението на общинската собственост. Една от тях касае одобряване на частично изменение на общия устройствен план на общината във връзка с изграждането на депо за строителни отпадъци в местността Ливадски дол до с. Крапчене.

С решение на съветниците ще бъдат предоставени за безвъзмездно ползване помещения на Основна общинска организация на Съюза на инвалидите в България – гр. Монтана, сдружение „Диабет“, Териториалната организация на Съюза на глухите, Регионалната съюзна организация на Съюза на слепите в България и на Агенцията за хора с увреждания.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.