Омбудсманът срещу скока на водата в Монтана

Фекално замърсяване откриха във водата на няколко села в региона

Омбудсманът Диана Ковачева настоя в препоръка до председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Станислав Тодоров цените на ВиК услугите да не се променят.

Проф. Ковачева е срещу обявените намерения на ВиК операторите за драстичното им увеличение през регулаторен период 2022 г. – 2026 г.

Припомняме, че още на 27 юли 2021 г. Диана Ковачева изрази категоричното си становище пред КЕВР, че предложените цени на ВиК услуги не отговарят на качеството на предоставянето им и затова са необосновани.

„И към настоящия момент в институцията на омбудсмана продължават да постъпват стотици жалби от граждани, които изразяват своето недоволство от лошото качество на водоснабдителната услуга, която в същото време се предоставя на висока цена“, подчертава омбудсманът.

Конкретният повод за новата препоръка до КЕВР е заложеното драстично повишение на цената на водата в гр. Монтана – видно от Доклада на работната група за одобряване на Бизнес плана и ценовото предложение на „ВиК“ ООД гр. Монтана.

От него става ясно, че за 2022 г. е предвидено 23% увеличение спрямо цената за 2021 г. (от 3, 115 лв. /с ДДС/, на 3,834 лв. /с ДДС/), а през 2026 г. цената на ВиК услугата се предвижда да скочи с 49% спрямо 2021 г., т.е. от 3, 115 лв. /с ДДС/, на 4,652 лв. /с ДДС/.

„В тежката икономическа ситуация в страната много домакинства ще изпитват още по-големи затруднения при плащане на по-висока цена за водата. Това, като ефектът на доминото, ще доведе до нарастване на несъбираемите вземания на дружеството, а оттам до прекъсване на жизненоважната услуга водоснабдяване“, категорична е Диана Ковачева.

Тя обръща внимание на факта, че ВиК операторът реално не е осъществил необходимите консултации със своите клиенти, а само е заявил намерения за бъдещи действия, които евентуално да доведат до повишаване на потребителската удовлетвореност.

Омбудсманът посочва още, че на 30 ноември 2021 г. четири общини  – Вършец, Георги Дамяново, Медковец и Чипровци са гласували „против“ Бизнес плана и ценовото предложение на „ВиК“ ООД гр. Монтана. Като на 31 март 2022 г. общините Вършец и Чипровци отново са гласували „против“ ревизирания бизнес план на този ВиК оператор.

Проф. Ковачева подкрепя представените мотиви към отрицателните съгласувателни становища на изброените общини, защото предложените цени за периода 2022 – 2026 г. са прекалено високи и не отговарят на качеството на услугата. Освен това не се полагат достатъчно усилия за подмяна на вътрешната водопроводна мрежа, а в редица населени места водата се доставя предимно гравитачно, т.е. така предложената цена е икономически необоснована.

„Видно от констатациите в Доклада на работната група, ВиК операторът не постига 19 /от общо 30/ от определените с Решение № ПК-1/28.05.2021 г. на КЕВР прогнозни конкретни цели за показателите за качество на ВиК услугите. Част от тях са и единните показатели за ефективност – Непрекъснатост на водоснабдяването, Общи загуби на вода във водоснабдителната система, Налягане във водоснабдителната система, Рехабилитация на водопроводната мрежа, Ефективност на изграждане на водомерното стопанство, чието изпълнение/неизпълнение води до корекции в цената на ВиК услугата след третата година на регулаторния период“, пише общественият защитник. 

Допълва още, че от „ВиК“ ООД гр. Монтана е представена писмена обосновка за отклоненията в показателите, която обобщено се свежда до това, че дружеството няма финансова възможност за постигане на предвидените индивидуални цели.

„Работната група е приела тази обосновка, което считам за смущаващо. Многократно съм подчертавала, че реални ползи от увеличението на цената на водата не се наблюдават, тъй като качеството на предоставяне на услугите не се подобрява“, категорична е Диана Ковачева.

Затова тя настоява КЕВР да не позволява необосновано увеличение на цената водата за клиентите на „ВиК“ ООД гр. Монтана

„С оглед на изложеното смятам, че исканото увеличение на цените на ВиК услугите е неоснователно, а и точно в момента на кризи и нецелесъобразно“, заключава омбудсманът.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.