Помощите за отопление ще са със 100 лева повече

Повече хора са получили помощ за отопление в област Монтана за тази зима

От 1 юли 2022г. стартира приемът на заявления – декларации за отпускане на целева помощ за отоплителен сезон 2022/2023 г. Заявленията могат да се подават до 31 октомври на място в дирекциите „Социално подпомагане“ (ДСП) по настоящ адрес чрез Системата за сигурно електронно връчване, подписани с персонален идентификационен код на НОИ или с квалифициран електронен подпис, както и чрез лицензиран пощенски оператор.

Целевата помощ се отпуска за период от пет месеца – от 1 ноември 2022 г. до 31 март 2023 г. Месечния размер на целевата помощ е 104,71лв. С Решение на Министерски съвет № 500 от 19.07.2022г. е одобрено изплащането на допълнителни средства на лицата и семействата, на които е отпусната целева помощ за отопление. Допълнителните средства са в размер на 20 лв. месечно или 100 лв. за целия отоплителен сезон т. е общият размер на помощта за петте месеца на отоплителен сезон 2022/2023 е 623,55лв.

Увеличението на пенсиите няма да ограничи достъпа на лицато до този вид помощ, тъй като е въведен корекционен коефициент.

Право на целева помощ за отопление имат хората и семейства, чийто средномесечен доход за предходните 6 месеца преди месеца на подаване на заявление-декларацията, е по-нисък или равен на индивидуално определена граница за достъп съобразно възрастта, семейното положение, здравословното състояние, наличието/липсата на съжителство и други констатирани обстоятелства.

Целевата помощ за отопление се предоставя в пари, съобразно заявения начин на изплащане или на търговец на твърдо гориво, който е осъществил доставката – при изрично отразено в заявлението- декларация желание от страна на лицето / семейството.

До момента в дирекции „Социално подпомагане“ на територията на област Монтана са приети 3700 заявления- декларации за отпускане на целева помощ за отопление.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.