Търсят се „Живи човешки съкровища – България“ за 2022 година

Лазаровден е

Министерството на културата стартира процедурата за попълване на Националната система „Живи човешки съкровища – България” за тази година.

Поддържането на системата цели съхраняване на важни за България и нейната култура знания, дейности и умения на общности, групи и отделни лица, тяхното предаване на следващите поколения чрез неформално и формално образование, както и да осигури тяхната видимост чрез публично признание на национално и международно равнище.

Право на номинации имат народните читалища, общински, регионални и държавни музеи и юридически лица с нестопанска цел с предмет на дейност в областта на нематериалното културно наследство.

Процедурата е на два етапа – областен и национален.

Областният е в периода юли-септември 2022 г. и се организира от областните администрации. Постъпилите кандидатури се селектират от комисии с участието на експерти от Института по етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българската академия на науките, представители на регионалните музеи, краеведи и/или други специалисти, работещи в сферата на  нематериалното културно наследство. Протоколите от работата на областните комисии и пълните досиета на селектираните за национално ниво кандидатури, се подават в Министерството на културата до 30 септември.

Избраните на областно ниво елементи се представят и на официалната интернет страница на Министерството на културата, и на интернет страниците на съответните областни администрации.

Излъчените кандидатури от отделните региони се разглеждат от национална комисия през октомври, а включването им в Националната представителна листа на нематериалното културно наследство, е на база на нейно аргументирано предложение.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.