Предоставят дърва за огрев от помощта за отопление на преференциални цени

Повече хора са получили помощ за отопление в област Монтана за тази зима

На 24.08.2022 г. между Министерството на земеделието (МЗХГ), Министерството на труда и социалната политика (МТСП) и Агенцията за социално подпомагане (АСП) е подписано Споразумение за взаимодействие и сътрудничество при оказването на подкрепа на правоимащите лица, на които е издадена заповед за отпускане на целева помощ за отопление с твърдо гориво за отоплителен сезон 2022 г. – 2023 г., чрез предоставяне на дърва за огрев на преференциални цени.

Срокът на Споразумението е до 31.12.2022 г.

Съгласно Споразумението Министерството на земеделието има ангажимент чрез терториалните поделения (държавни горски стопанства), да осигури дървен материал на лицата, на които е издадена заповед за отпускане на целева помощ за отопление с твърдо гориво, като:

Лицата, на които е издадена заповед за отпускане на целева помощ за отопление с твърдо гориво в пари ще заплащат при получаването съответното количество дървен материал по цени и ред, определени от МЗХГ. Тези лица следва лично или чрез упълномощен представител да посетят съответното държавно горско стопанство или държавно ловно стопанство на територията, на която е настоящият им адрес и да заявят необходимостта от дърва за огрев, като представят заповедта за отпускане на целева помощ за отопление с твърдо гориво, издадена от Дирекция „Социално подпомагане“.

На лицата, на които е издадена заповед за отпускане на целева помощ за отопление с твърдо гориво в натура ще се предоставя съответното количество дървен материал, като същото ще се изплаща по реда и условията на чл. 5а от Наредба № РД-07-5/2008 г. на МТСП, т.е  правоимащите лица и семейства, които се отопляват с твърдо гориво, представят заповедта за отпускане на помощта на избран от тях търговец на твърдо гориво в срок не по-късно от 20 ноември на текущата година;

Търговците на твърдо гориво осигуряват снабдяването с твърдо гориво на правоимащите лица и семейства в срок до 30 ноември на текущата година.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.