28 точки ще разгледат общинските съветници на Монтана в четвъртък

28 точки ще разгледат общинските съветници на Монтана в четвъртък

Общо 28 точки включва дневният ред на предстоящата сесия на Общински съвет – Монтана. Редовното му заседание ще се проведе на 20 октомври (четвъртък) от 14:00 ч. в Младежкия дом. Преобладаващата част от докладните записки, които ще се разгледат, касаят устройство на територията и управление на общинската собственост.

Предстои съветниците да дадат принципно съгласие за кандидатстването на Областния управител на Област Монтана за предоставяне на средства по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт” за финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост за обекти на площад „Жеравица” № 1 и площад „Жеравица” № 3, гр. Монтана, т.е. за саниране на сградите на областната и общинската администрация.

Очаква се след заседанието да бъде променена структурата на общинската администрация. Причината е промяна в естеството на работа, свързана с изменения на нормативната уредба. Това налага вътрешни размествания между общата и специализираната администрация, като се запазва общата численост на персонала.

Дневният ред на сесията включва също и обсъждане на ползването на банков кредит (кредитна линия) за обезпечаване на временен недостиг на средства по бюджета на Община Монтана през 2023 г.

Общинският съвет ще изпълни и своето задължение, вменено от Търговския закон и Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, да контролира  дейността на общинските търговски дружества. На сесията ще се гласуват отчетите за деветмесечието на 2022 г. на общинските фирми – „Общински пазар” ЕООД, „Регионално депо за отпадъци – Монтана” ЕООД, „Самостоятелна медико-техническа лаборатория № 1” ЕООД и „Технологичен парк” ЕООД.

Кметът Златко Живков внася и докладна записка за приемане на Програма за изпълнение на националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Монтана в периода 2022 -2025 г.

Съветниците ще гласуват и именуване на улици в с. Липен, които по предложение на кмета на селото Венчо Латинов, се наречени на цветя.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.