Недекларираните до 28 ноември кладенци ще бъдат разрушени

Недекларираните до 28 ноември кладенци ще бъдат разрушени

Екоминистерството напомни на собствениците на кладенци, сондажи, герани, каптирани извори, дренажи и други източници за черпене на подземни води, че ако до 28 ноември 2022 г. не декларират съоръженията в имотите им, те ще трябва да бъдат принудително разрушени за сметка на собственика, който при това ще търпи наказателна отговорност.

Това обаче е третата заплаха за ликвидиране на нерегистрираните кладенци от 2006 г. насам и срокът за това все се отлага.

Заявлението за регистрация на кладенец за собствени потребности се подава до басейновата дирекция, в чийто обхват попада имотът. Те са четири – „Западнобеломорски район“ в Благоевград, „Черноморски район“ във Варна, „Дунавски район“ в Плевен и „Източнобеломорски район“ в Пловдив. Документът обаче може да се подаде и чрез кмета на съответната на община, кмет на район, кмет на кметство или кметския наместник по местонахождението на кладенеца. За всяко постъпило заявление кметовете и кметските наместници издават входящ номер и на всеки 14 дни предават на съответната басейнова дирекция постъпилите декларации.

Бланките за заявлението могат да бъдат намерени на сайтовете на басейновите дирекции.

Такса за регистрация на водовземни съоръжения, използвани за собствени потребности на гражданите, НЕ СЕ ЗАПЛАЩА, поясняват от Министерството на околната среда и водите.

Тази регистрация се отнася за кладенците, водата от които се ползва за битови цели, за поливане и отглеждане на животни за нуждите на домакинството. Ползването на вода до 10 куб. м на денонощие от регистрираните кладенци в населените места е безплатно. Не се изисква монтиране на водомери и за тези кладенци не се заплащат никакви държавни такси или данъци. Регистрацията е необходима с цел защита интересите на гражданите при предоставяне права за черпене на вода в района на съответното населено място и ограничаване опасността от пресъхване на кладенците, отбелязва ековедомството.

В заявлението се вписват :

1. Трите имена на собственика на имота;
2. Данни за поземления имот: идентификатор, адрес, трайно предназначение, начин на   трайно ползване;
3. Дълбочина на кладенеца;
4. Диаметър на тръбата или на отвора на зиданите кладенци;
5. Начин на черпене на водата – с кофа или с помпа;
6. Цел, за която се ползва водата.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.