Стартира отпускане на еднократната помощ за отопление от 400 лева

Стартира отпускане на еднократната помощ за отопление от 400 лева

С цел компенсиране на увеличените цени на енергоизточниците с Постановление №349 от 27.10.2022г. на Министерски съвет се отпуска допълнителна еднократна финансова подкрепа за отоплителен сезон 2022/2023 година. Тя не дублира целевата помощ за отопление по Наредба № РД-07-5/16.05.2008 г.

Право на допълнителната финансова подкрепа за отопление имат лица  и семейства от следните групи:

Първа група:

  • Такива,  които не са подавали   заявления  за помощ за отопление в периода от 1 юли до 31 октомври, отговарящи на условията от Наредбата и чийто средномесечен доход за  последните шест месеца (от 01.04.2022г. до 30.09.2022г.) не надвишава диференцирания доход за отопление със сума, по-малка от или равна на 40,00 лв;  имат непълна шестмесечна регистрация в дирекции „Бюро по труда“, но активна към 01.11.2022т. Те трябва да подадат  заявления-декларации  в периода  от 1 до 14 ноември 2022 г. вкл. в дирекциите „Социално подпомагане“ (ДСП) по настоящ адрес.

Втора група:

  • такива, които вече са подавали документи и са получили отказ поради следните причини  :

1. средномесечният им доход е надвишил границата за достъп със сума под или равна на 40 лв.

 2. отказът на помощта се дължи на непълна шестмесечна регистрация в дирекциите „Бюро по труда“ и при положение, че към 01.11.2022 г. продължават да са регистрирани.

Не е нужно получилите отказ за целева помощ за отопление лица да подават ново заявление. Еднократната финансова подкрепа ще им бъде предоставена служебно.

ЕДНОКРАТНАТА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА ПО ПМС № 349/27.10.2022 Г. СЕ ИЗПЛАЩА НА ПРАВОИМАЩИТЕ ЛИЦА ЕДНОКРАТНО В МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2022 г. 

НЕ ПОТЪРСЕНА/ НЕПОЛУЧЕНА ПОМОЩ СЛЕД ТОЗИ ПЕРИОД НЕ СЕ ИЗПЛАЩА И НЕ ПОДЛЕЖИ НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.