Общинските съветници в Монтана ще разискват важни теми в четвъртък

Общинските Важни решения взимат общинските съветници на Монтана в четвъртък

За създаване на Общинско предприятие „Градска мобилност – Монтана” ще гласува Общинският съвет на редовната си сесия на 24 ноември. Тя е насрочена за 14:00 ч. и ще се проведе в Младежкия дом. Предмет на дейност на новосъздаденото дружество ще е експлоатацията и поддържането на паркингите и зоните за платено паркиране – общинска собственост. Ще бъде приет и правилник за дейността му.

Друга водеща тема на предстоящото заседание са проектите. Очаква се съветниците да разрешат на кметската администрация да кандидатства с три проектни предложения по Програма „Развитие на човешките ресурси“ по процедурите „Грижа в дома“, „Укрепване на общинския капацитет“ и „Бъдеще за децата“.

Съветниците ще гласуват и решение за ползване на средства от фонд „Флаг” за мостово финансиране  при изпълнение на три текущи проекта на общината -“Спортни дейности за младите – бъдеще за всички в трансграничния регион Монтана-Пирот”, „Социално-икономическа интеграция на уязвимите групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – компонент 2 и „Инвестиция в бъдещето“.

В дневния ред на сесията влиза и гласуването на промяна на Решение на ОбС № 805 от Протокол №38/20.10.2022г., касаещо ползването на банков кредит за обезпечаване на временен недостиг на средства по бюджета на община Монтана през 2023 г. Причината за това е, че е Българска Народна Банка от 01.11.2022 г. обяви нов основен лихвен процент, което доведе до увеличение на основните лихвени проценти на търговските банки.

Ще бъде утвърдена и наемната цена за стопанската 2022/2023 г. за отдаване под наем без търг или конкурс на ползватели на масиви за едногодишно ползване на земеделски земи от ОПФ в землищата на община Монтана.

Съветниците ще дадат гласа си и за създаването на Съвет по въпросите на социалните услуги в Община Монтана. В него ще се включат представители на ангажираните в процеса институции и организации. Той ще подпомага извършването на анализ на потребностите от социални услуги на общинско ниво и анализ на състоянието и ефективността на социалните услуги; ще разработва предложения за подобряване на качеството и ефективността на социалните услуги, които се предоставят на територията на общината и др.

Кметът, като представител на Община Монтана в Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, град Монтана, ще бъде упълномощен да гласува „За” препоръчителният размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциация по ВиК – Монтана за 2023 год. да бъде в размер на 15 000 лева, а размера на общинските вноски се определя въз основа на приетата препоръчителна вноска на държавата.

На ноемврийската си сесия съветниците ще предоставят за безвъзмездно управление на Домашен социален патронаж част от сградата на ул. „22 септември“ № 44.

Останалите от общо 29 точки от дневния ред на заседанието на Общински съвет – Монтана касая рутинни теми, свързани предимно с управлението на общинската собственост и териториално-селищното устройство.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.