Повече хора са получили помощ за отопление в област Монтана за тази зима

Повече хора са получили помощ за отопление в област Монтана за тази зима

За отоплителен сезон 2022/2023г. в дирекции „Социално подпомагане“ на територията на област Монтана са приети общо 12 827 заявления- декларации. От тях на 10 578 лица и семейства е осигурено правото на целева помощ за отопление в размер на 623,55 лв.

За сравнение за отоплителен сезон 2021/2022г. в ДСП от област Монтана са постъпили 12 039, подпомогнати са 9305 лица и семейства, отказ са получили 2734 лица. т.е тази година са приети повече заявления и са отпуснати повече помощи за отопление.

За този отоплителен сезон целева помощ за отопление е отказана на  2249 лица и семейства. В голямата си част (1274 лица) са получили отказ поради средномесечен доход над определения дифренциран доход за отопление, при 177 лица отказът се дължи на липса на регистрация в ДБТ.

Като компенсация част от тези лица – 405 са подпомогнати с еднократна финансова подкрепа по ПМС №349/27.10.2022г. в размер на 400 лв. От тази помощ са се възползвали и 229 лица, подали  допълнително заявление за този вид подкрепа в периода от 1 до 14 ноември 2022г.

С еднократна помощ от 300 лв. по решение на служебното правителство  от днес  държавата ще подпомогне хора и семейства от нови рискови групи, които до момента не са получавали средства за отопление, но се нуждаят от такава подкрепа. Право на такава помощ ще имат семейства с деца с трайни увреждания, деца без право на наследствена пенсия от починал родител, деца сираци, хора с увреждания, пострадали при пожари, наводнения и други природни бедствия през 2022 г., както и подпомагани от държавата ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.