Такса смет за битови потребители, да остане без промяна ще гласува Общинският съвет

Такса смет за граждани, които са битови потребители, да остане без промяна ще гласува Общинският съвет – Монтана на  заседанието си на 22.12.2022 г. Докладната записка на кмета Златко Живков относно приемането на план-сметка, включваща необходимите разходи за дейностите по третиране на битовите отпадъци и почистване на площи за обществено ползване и определяне на годишен размер на таксата за битови отпадъци е публикувана на сайта на Община Монтана.

На сесията, която ще започне в четвъртък от 14:00 ч. в Малка зала на Младежкия дом, ще се гласуват и решения за кандидатстване на общината за краткосрочен кредит от Фонд за органите на местното самоуправление в България – „Флаг“ ЕАД. Мостовото финансиране е необходимо във връзка с финализиране на проекта за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез подмяна на отоплителните устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление, както и за изпълнение на проект за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими групи от населението в ж.к. „Младост“.

С решение на съветниците в сгради общинска собственост ще бъдат предоставени за безвъзмездно ползване помещения за два проекта по Програма „Развитие на човешките ресурси“.

В дневния ред от 22 точки влиза и докладна записка от кмета за вътрешно разместване по бюджета на Община Монтана за 2022 г., както точки, свързани с управление на общинската собственост и устройство на територията.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.