Как да разберем дали полагаме недеклариран труд?

Как да разберем дали полагаме недеклариран труд?

Недекларираният труд, познат като „труд на черно“ или „заплата в плик“, е сред най-масовите нарушения на трудовото законодателство. Когато полагат недеклариран труд, работещите губят право на пенсия или на обезщетения при майчинство, безработица, временна неработоспособност или ги те са в размери, по-ниски от тези, които биха получили, ако се осигуряваха върху целите си доходи и върху реално отработеното време.

Кои са най-честите сигнали, по които да познаете дали работодателят е изряден към вас и към властите или има вероятност да работите недекларирано?

На първо място това е наличието на трудов договор, регистриран в Националната агенция за приходите. Сигнал за евентуално полагане на недеклариран труд е отказът на работодателя да ви връчи екземпляр от него при назначаването. Други подозрителни сигнали са липса на справка от НАП за регистрация на контракта, плащане на заплатата в плик, без  да получавате документ за изплатената сума.

Ако се съмнявате дали са спазени правата ви, можете да проверите какъв е рискът да работите недекларирано, като използвате новият онлайн инструмент на Главна инспекция по труда за самооценка в сферата на недекларирания труд.

Чрез попълването на въпросник от 25 въпроса иновативният софтуер оценява наличните конкретни рискове за полагане на недеклариран труд и дава отговор на работника дали са спазени трудовите му права, възможно ли е работодателят му да крие осигуровки и какви са последствията от това. Инструментът за самооценка на недекларирания труд може да бъде открит на страницата на Агенцията на адрес  https://www.gli.government.bg/udw/ Осигурен е и пряк път чрез банер на началната страница „Провери дали работиш недекларирано“.

Работодателите също могат да проверят дали има несъответствия в прилагането на трудовото законодателство в предприятията им и съответно да ги отстранят преди извършването на проверка от контролните органи.

Инструментът за самооценка е разработен в изпълнение на проект „Сътрудничество за достойни условия на труд“ („Cooperation for decent work“), финансиран от Фонда за двустранни отношения по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021.

За да направите Ваша самооценка какъв е рискът да работите недекларирано, отворете въпросника, попълнете общата демографска информация и въпросите, които адресират оценяваните рискове. Прегледайте въведените отговори и когато сте готови, натиснете бутона „Запази“. Всички въпроси са задължителни.След запазване се активира страницата на оценката, където след всеки въпрос е показана препоръка в зависимост от отговора Ви. В долния край на страницата се вижда общата оценка и препоръките към нея (с фон на „светофарен принцип“). Можете да запазите интернет адреса на оценката (URL), за да я прегледате в бъдеще. 

Всички данни, събирани при попълване на въпросника, се използват само за целите на по-доброто информиране на работниците и служителите за степента на
индивидуалния риск от полагане на недеклариран труд. Чрез събираната информация не могат да бъдат идентифицирани конкретни лица. Тези данни, в обработен вид, ще послужат за подобряване на информационната и контролната дейност на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ с акцент върху справянето с недекларирания труд.