Общинският съвет ще приема отчети и планове на следващата си сесия

Общинските съветници в Монтана ще гласуват бюджет 2023
Архив: "Монтана 24"

Три отчета ще бъдат гласувани на поредното редовно заседание на Общински съвет – Монтана, което ще се проведе от 14:00 ч. на 26 януари /четвъртък/ в Младежкия дом. Председателят инж. Иво Иванов ще отчете дейността на на местния парламент и неговите комисии за периода от юли до декември 2022 г. През второто полугодие комисиите са имали общо 86 заседания. На проведените 6 шест редовни сесии на Общински съвет – Монтана, са приети 145 решения. През този период са постъпили и са разгледани 253 броя преписки, 57% от които са докладни записки. Приети са общо 9 нормативни документа. За да се гарантира прозрачност и достъпност, взетите решения и протоколи се публикуват на официалния сайт на общината, в информационни портали и на таблото пред Общинска администрация.

Съветниците ще гласуват Годишен отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление в община Монтана за 2022 г., както и Отчет на изпълнението на Общинския план за младежта за 2022 г. и приемане на Общински план за младежта за 2023 г., чиято основната цел е създаването на условия за личностно развитие на младите хора и участието им в живота на общината.

Друга важна точка в дневния ред на предстоящата сесия е разпределението на преходния остатък от 2022 год. Очаква се съветниците да одобрят предложението за кандидатстване на Община Монтана по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, част от Финансовия механизъм на Европейското Икономическо Пространство 2014-2021, чрез Процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“ – BGENERGY-2.001. Община Монтана ще кандидатства за 100% безвъзмездна финансова помощ за подмяна на осветители за външно изкуствено осветление в гр. Монтана.

Уличното осветление е един от големите консуматори на енергия в общините, което оказва влияние на ръста на енергийното потребление през последните години. Тази процедура има за цел да повиши енергийната ефективност чрез технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление, собственост на българските общини и да подобри условията на живот на населението. Енергийно ефективното осветление е приоритет както на национално, така и на европейско ниво.

На редовното заседание на Общинския съвет ще се гласува и Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Монтана през 2023 г.

След решение на съветниците ще бъдат определени пасища и ливади от общинския поземлен фонд в землищата на община Монтана за общо и индивидуално ползване по реда на чл. 37 и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за стопанската 2023/2024 година. Голяма част 25-те точки в предстоящата сесия касаят управление на общинската собственост и териториалното и селищно устройство. Ще бъде решено предоставяне за безвъзмездно управление на „Комплекс за социални услуги“ – гр. Монтана на две сгради с адрес: гр. Монтана, ул. „Извора“ № 30 за срок от 5 години, както и за предоставяне на новия стадион в с. Николово за безвъзмездно управление на Общинско предприятие „Спортни имоти”.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.