Вече се възобновяват спрените социални плащания заради забавените ТЕЛК решения

ТЕЛК

Дирекциите „ Социално подпомагане “ вече получават по служебен път информация от РЗИ за хората, при  които има налице забавяне  при преосвидетелстването  от органите на медицинската експертиза. На базата на това , ще се възобновяват или удължават социалните плащания по Закона за хората с увреждания.

Това вече е възможно заради направените промени в  Закона за хората с увреждания и в Закона за здравето, които влязоха в сила от 29.01.2023г.

След влизане в сила на тези законови изменения в дирекциите „ Социално подпомагане“ в област Монтана към момента  са възобновени  10 / десет/ плащания.

Важно е да се знае, че когато с новото ЕР на ТЕЛК  има намаляване  на вида и степента на увреждане, водещи до намаляване или отпадане на отпуснатата подкрепа, лицето не възстановява получените суми в дирекция „ Социално подпомагане“.

Необходимо изискване е заявлението – декларация  за преосвидетелстване  от ТЕЛК  да бъде подадено  от лицата 3 / три/ месеца преди  да е изтекъл срока на действие  на последното  валидно  ЕР на ТЕЛК/ НЕЛК.

Когато от служебно получената информация  се установи , че лицето  не се е явило за преосвидетелстване на определената дата, удължаването  на срока на ЕР се счита за прекратено от 1 –во число на месеца , следващ месеца на неявяване.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.