Общинските съветници в Монтана ще обсъдят няколко важни проекта

Общинският съвет ще гласува отчетите на 4 общински дружества

С докладни записки за два проекта ще започне предстоящата сесия на Общински съвет – Монтана. Тя ще се състои на 28 март 2023 г. /вторник/ от 14.00 часа в Младежкия дом.

Очаква се на редовното си заседание съветниците да подкрепят участието на Община Монтана като партньор на италианската Община Нарни в изпълнението на проектно предложение „Европейски градски игри на открито”  по програма ЕРАЗЪМ+ (2023) – Европейски спортни събития с нестопанска цел, идентификатор ERASMUS-SPORT-2023-SNCESE.

Ще бъде гласувано и предложението на кмета Златко Живков на общината да кандидатства по процедура за предоставяне на средства за изпълнение на инвестиция BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт” в изпълнение на инвестиция С4.I1 „Подкрепа за обновяване на сградния фонд” от Плана за устойчивост и развитие. За основен ремонт и саниране ще бъде предложена сградата на Младежкия дом.

Във връзка с предложение на ТД на НАП – офис Монтана ще бъде гласувана и актуализация на Плана за интегрирано развитие на община Монтана за периода 2021 – 2027 г. Административната сграда на ТД на НАП – офис Монтана, ще бъде включена към Приоритет 3 „Интегрирано пространствено и териториално развитие и опазване на околната среда“, Мярка 3. „Повишаване на енергийната ефективност и обновяване на жилищни и обществени сгради“ в Програмата за реализация на ПИРО Монтана 2021-2027 г.

На заседанието местният парламент ще упражни правото си на контрол върху дейността на публичните предприятия с общинско участие в капитала, като приеме годишните отчети, баланси и разпредели печалбата на три от общинските дружества – Самостоятелна медикотехническа лаборатория №1” ЕООД, „Общински пазар” ЕООД и „Регионално депо за отпадъци-Монтана” ЕООД.

В дневния ред на сесията влиза и темата екология. На гласуване ще бъдат подложени Отчет за изпълнение на мероприятията от Общинската Програма за управление на дейностите с отпадъци през 2022 г., както и Отчет за дейностите през 2022 г. по Плана за действие за изпълнение на Комплексната програма на Община Монтана за намаляване нивата на ФПЧ10 и ПАВ в атмосферния въздух за периода 2019-2023 г.

Съветниците ще гласуват и анализ на потребностите от социални услуги на общинско ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.

Предстои да бъде приета Наредба за реда на престоя и паркирането на пътни превозни средства на територията на град Монтана. След сесията ще стане ясно и какъв е броят и разпределение на  общинските жилища за 2023 год.

Общо 11 от 28-те докладните записки, които са внесени за мартенската сесия на Общински съвет – Монтана, се отнасят до управлението на устройство на територията.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.