Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса по проект „Психичното здраве на работното място – политики за превенция на местно ниво“

Фондация „Ес о Ес предприемачи“ е бенефициент по проект, фокусиран върху психичното здраве на работното място. Една от основните проектни дейности е дейност 1: „Провеждане на проучване и анализ“. Целта на изпълнението на тази дейност е провеждане на проучване и анализ на съществуващите активни политики за превенция на психичното здраве на работното място в европейски мащаб. Проучването и изведения анализ отразяват реалистично и обективно текущото състояние в страните от Европейския съюз и Еверопейското икономическо пространство по отношение на превенция на психичното здраве на работното място през последното десетилетие.

Като резултат от изпълнението на Дейност 1 „Проучване и анализ“ е разработен доклад от проведеното проучване, анализирана е изведената информация относно изведените съществуващите активни политики за превенция на психичното здраве на работното място в европейски мащаб, разработени са препоръки за превенция на психичното здраве на работното място.

Разработените документи могат да бъдат полезни не само на служители от структури на държавната администрация, органи на държавна власт, общини, но и на неправителствени организации и частни компании.

Документите и информация за проекта са достъпни на интернет страницата на Фондацията: http://sos-predpriemachi.com/.

Дейността е реализирана в изпълнение на проект „Психичното здраве на работното място – политики за превенция на местно ниво“, № BG05SFOP001-2.025-0011-C01/29.07.2022 г. по процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и националният бюджет на Република България.