Ясни са критериите за помощи след бедствието, които ще се отпускат от ДСП в област Монтана

Водният ад в Берковица

С цел компенсиране на нанесените щети от поройните дъждове и наводнения в област Монтана, пострадалите лица и семейства могат да бъдат подкрепени с еднократна помощ в размер до 1512 лв., като по-тежките случаи могат да бъдат подпомогнати с помощ, отпусната по Фонд „Социална закрила“.

Еднократната помощ, отпусната по реда на чл.16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП) се отпуска от

Дирекция „Социално подпомагане“ на лица и семейства до 3-кратния размер на линията на бедност т.е. – до 1512 лв. Размерът ѝ се определя индивидуално, в зависимост от характера и степента на настъпилите инцидентни нужди, направените/необходими разходи за задоволяването им, както и от социално- икономическия статус на лицето или семейството. Важно е да се уточни, че пострадалите жилища или обекти в жилищни сгради трябва да са законно построени, собствени/съсобствени и за тях не е сключвана застраховка, покриваща щетите.

Социалната помощ отпусната по Фонд „Социална закрила“ се предоставя на лица и семейства, пострадали при кризисни ситуации, като наводнение, земетресение, пожар или друго бедствие за закупуване на оборудване/обзавеждане на пострадалото при възникналата кризисна ситуация жилище/обект в жилищна сграда или за възстановяване на разходите за закупено оборудване/обзавеждане на пострадалото при възникналата кризисна ситуация жилище/обект в жилищна сграда, в периода след настъпване на кризисната ситуация.

Право на тази помощ имат лица и семейства със средномесечен доход на член от семейството за период от шест месеца преди месеца на настъпването на кризисната ситуация до линията на бедност. Пострадалото от кризисната ситуация жилище/обект в жилищна сграда трябва да е законно построено и единствено, собствено/съсобствено, и за него да има документ за собственост (нотариален акт или удостоверение за търпимост на увредения имот, или др. еквивалент).

Помощта се отпуска след като са изчерпани всички други нормативно определени възможности – т. е. лицата и семействата да са реализирали правото си на еднократна помощ във връзка с възникналата кризисна ситуация по реда на чл. 16 от ППЗСП, да са получили помощ от съответната общинска администрация по настоящ адрес (при наличие на такава), да не са получили финансиране на същите дейности (оборудване/обзавеждане) по друг ред.

Едно лице или семейство може да получи еднократно до 2 500 лв.

За отпускане на този вид помощ е необходимо лицето/семейството да подаде в общинската администрация по настоящ адрес заявление-декларация по образец.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.