Общинският съвет приема финансовия отчет на бюджета

Общинският съвет ще приеме Програма за управление на отпадъците

На 29 юни от 14:00 ч. в Младежкия дом ще се проведе редовното заседания на Общински съвет – Монтана. В дневния ред са включени общо 21 точки. Очаква се в четвъртък съветниците да приемат отчета за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за средствата от Европейски съюз на Община Монтана за 2022 година, както и одитирания годишен финансов отчет за 2022 г. и Одитен доклад № 0100316522 на Сметна палата, съдържащ немодифицирано мнение относно консолидирания годишен финансов отчет на Община Монтана за 2022 г. Общата рамка на актуализирания бюджет за 2022 г. е 80 793 853 лв

На предстоящата сесия ще се разгледа и отчетът на общинския дълг.

Общинският съвет ще допълни и свое решение № 833 от Протокол № 38/20.10.2022 г. относно участието на Община Монтана като водещ кандидат и бенефициент в изпълнението на проектно предложение „Съвместни действия за адаптация към изменението на климата“ по Грантова схема „Побратимяване на градове между Турция и ЕС-II (Побратимяване за зелено бъдеще)“, финансирана от Европейски съюз чрез Инструмент за предприсъединителна помощ (IPA II). Той ще даде съгласието си да бъдат осигурени оборотни средства за точното и навременно изпълнение на планираните по проекта дейности, за които Община Монтана ще отговаря.

Очаква се съветниците да одобрят включването на общината в сдружение „Местна инициативна група Медковец – Монтана“. Това ще даде възможност тя да участва в реализиране на проект по подготвителни дейности по процедура BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от Общностите Местно Развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020.

На сесията ще се гласува и докладната записка на кмета Златко Живков за механизъм за управление, разпределение и предоставяне на средства за субсидиране/ компенсиране на превозвачите, изпълняващи вътрешноградски и междуселищни автобусни линии от транспортните схеми от квотата на Община Монтана. Целта е да се изпълнят законовите изисквания за осигуряване на равнопоставеност, прозрачност и публичност.

На тази сесия ще бъде променен и правилникът на Националната изложба биенале „Тенец“, която се организира в памет на Йордан Радичков. С актуализирането на правилника ще се увеличат наградите за победителите в различните раздели на конкурса.

Съветниците ще гласуват и предложението да се удължи срокът за предоставяне за безвъзмездно управление на източната част на сградата на ул. „22. Септември“ № 44 за нуждите на Център „Домашни грижи“ на Българския червен кръст до 29.02.2024 г. 

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.