Търсят нов директор на театъра в Монтана

театър

Община Монтана обявява конкурс за длъжността „Директор“ на Драматичен театър „Драгомир Асенов“ в Монтана.

 1. Кратко описание на длъжността: Организация, ръководство и контрол на цялостната работа в Драматичен театър „Драгомир Асенов” – гр. Монтана. Правоотношението с директора на театъра е срочно за срок от 4 години, съгласно чл. 8, ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата.
 2. Място на работа: Драматичен театър „Драгомир Асенов“, гр. Монтана, ул. „Извора“ 2
 • Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:
 1. Образование – висше.
 2. Образователно-квалификационна степен „Магистър”.
 3. Област на висше образование „Изкуства” или „Хуманитарни науки” според Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, приет с ПМС № 125/2002 г.
 4. Специалности – от посочените направления или артмениджмънт.
 5. Професионално направление „Театрално изкуство“, „Филология“ или „Философия“.
 6. Професионален опит в областта на културата – минимум 3 години.
 7. Управленска компетентност, която да включва способност за формиране на цели, пътища за тяхното постигане и очаквани резултати.
 8. Организационна компетентност и способност за планиране и организиране на дейността на Драматичен театър „Драгомир Асенов“ – Монтана.
 9. Да познават и прилагат българското законодателство в областта на културата.
 10. Да познават структурата и функциите на Министерство на културата и неговите подразделения.
 1. Да имат комуникативна компетентност и умение за работа в екип.
 2. Способност да предлагат иновативни решения в рамките на съществуващите указания и процедури.
 3. Компютърни умения.
 1. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът се провежда в два етапа:

 1. Допускане по документи.
 2. Защита на концепция за развитието на Драматичен театър „Драгомир Асенов” – гр. Монтана за период от 4 (четири) години, подробно разработена за първата от тях. Събеседване с кандидатите.
 1. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
 2. Заявление за участие в конкурса.
 3. Документ за самоличност (необходим само за идентификация, като се връща веднага).
 4. Документ за придобито образование, специалност, квалификация, които се изискват за длъжността – копие.
 5. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова и/или служебна книжка или друг документ удостоверяващ осигурителен стаж) – копие.
 6. Професионална автобиография.
 7. Към документите по т. V се представя концепция за развитието на Драматичен театър „Драгомир Асенов” – гр. Монтана за период от 4 (четири) години, която се представя в 7 екземпляра, подписани от кандидата, в затворен непрозрачен плик, в обем не повече от пет страници.
 8. Концепцията за развитието на Драматичен театър „Драгомир Асенов” – гр. Монтана за период от 4 (четири) години следва да съдържа:

7.1. Художествени показатели:

а) подробен репертоарен план с постановъчни екипи за първата година;

б) тенденции в развитието на репертоара за останалите години – жанрови намерения, постановъчни екипи;

в) възможности за разширяване на зрителската аудитория;

7.2. Финансово-икономически показатели:

а) Планиране на основните показатели: брой спектакли за една година, брой зрители, средна цена на билет;

б) Планиране на съвместни проекти с други театри, с международни организации и други културни организации;

в) Стратегии на управлението, политики на заетост.

 1. Срок и място за подаване на документите

Документите следва да бъдат представени в  Деловодството на Общинска администрация – Монтана, гр. Монтана, ул.“Извора” № 1, в срок от 1 (един) месец от датата на публикуване на обявлението в местен вестник и на електронната страница на Община Монтана (www.montana.bg) всеки работен ден от 08.30 ч. до 17.30 ч.

Подаването на документите за участие в конкурса се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник. Документите следва да бъдат представени в запечатан плик заедно с екземплярите на концепцията. На плика следва да бъде изписано името на участника и текст: „За участие в конкурс за длъжността „Директор” на Драматичен театър „Драгомир Асенов” – гр. Монтана”. При подаването на документите на кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

Мястото, за обявяване на списъците или други съобщения във връзка с конкурса е таблото за обяви и съобщения в сградата на Общинска администрация – Монтана, гр. Монтана, ул. „Извора” № 1, както и на електронната страница на Община Монтана (www.montana.bg).

Лице за контакт: Нели Василева – гл. експерт „Култура и вероизповедания“, дирекция „Хуманитарни дейности“ в Община Монтана.

Телефон за контакт: 096 394 273

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.