Проучване относно прилаганите политики и механизми за превенция на психичното здраве на работното място

Фондация „Ес о Ес предприемачи“ е бенефициент по проект, фокусиран върху психичното здраве на работното място. За периода април-септември Фондацията провежда анкетно проучване, заложено като дейност 2 по проекта. Проучването има за цел да изследва статуса на прилаганите политики и механизми за превенция на психичното здраве на работното място конкретно сред заетите с управлението на човешките ресурси в общините в България лица, както и в местните малки и средни предприятия. Човешкият ресурс определя в най-голяма степен цялостния капацитет и представяне на местния бизнес, а и на общинската административна структура, поради което и усъвършенстването на компетентностите на служителите чрез прилагане на различни механизми за превенция на психичното здраве са важна тема, която може съществено да подобри както здравето и средата на работа на самите служители, така и качеството на предоставяните от тях услуги на местно ниво.  

Дейността „Анкетно проучване“ кореспондира пряко с основната цел по проекта, а имено постигането на ефективен диалог за откритото и отговорно партньорско управление по отношение на водените политики за превенция на психичното здраве на работното място. Проучването ще благоприятства за формиране на адекватна оценка относно прилаганите политики в областта на психичното здраве на местно ниво.

Дейността е реализирана в изпълнение на проект „Психичното здраве на работното място – политики за превенция на местно ниво“, № BG05SFOP001-2.025-0011-C01/29.07.2022 г. по процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и националният бюджет на Република България.