28 точки включва дневният ред на последното за този мандат заседание на Общински съвет – Монтана

12 точки включва дневният ред на заседанието на Общински съвет – Монтана в четвъртък

Общо 28 точки включва дневният ред на последното за този мандат заседание на Общински съвет – Монтана. То ще се проведе на 7 септември от 14:00 ч. в Заседателната зала на Младежкия дом.

Съветниците ще гласуват изпълнението на бюджета на общината за първото полугодие на 2023 г., както и отчет за командировките на кмета и на председателя на местния парламент. Очаква се те дадат съгласието си за предоговаряне на срока на кредити на общината по Фонд ФЛАГ, изтеглени за мостово финансиране на 4 проекта – „Осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими групи от населението на територията на ж.к. „Младост“, гр. Монтана“, „Социално-икономическа интеграция на уязвимите групи в Община Монтана“, „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Монтана чрез подмяна на отоплителни  устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“ и „Развитие на културния живот в община Монтана чрез инвестиции в културната инфраструктура”.

Съветниците ще одобрят кандидатстването на общината с концепции за интегрирани териториални инвестиции. Като водещ партньор Община Монтана подготвя комбинирана териториална концепция, в която ще бъдат включени следните мерки по Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027: „Енергийна ефективност“ с партньори Зонално жандармерийско управление – Монтана и Регионален държавен архив – Монтана; „Зелена градска инфраструктура и сигурност в обществени пространства“ и „Здравна и социална инфраструктура“ в партньорство с МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“– гр. Монтана.  Като партньор на Община Враца общината ще участва в две мерки: „Устойчива мобилност, вкл. градска мобилност“ и мярка „Култура, спорт и туризъм“ в партньорство и с Драматичен театър „Драгомир Асенов“ – гр. Монтана.

С решение на последната сесия ще бъде освободен от длъжност управителя на „Регионално депо за отпадъци – Монтана” ЕООД и ще бъде утвърдено решението на  комисията за провеждане на конкурса, според което спечелилият кандидат Иван Илиев ще заеме вакантната позиция. Съветниците ще определят и временно изпълняващите длъжността кмет на общината и кметове на кметства до полагане на клетва от новоизбраните на предстоящия местен вот.

На сесията на 7 септември ще се гласува за формирането на маломерни паралелки в две общински училища, както и текст на Наредба за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на община Монтана и за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност

Общинският съвет ще гласува и предложение за провеждането на местен референдум.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.