Фондация „Икономика и право“ изпълнява проект „Младежи за силна демокрация

Фондация „Икономика и право“ е бенефициент по „Младежи за силна демокрация“, договор № 25-00-73/01.12.2023 г., финансиран по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта (2023-2025) на Министерството на младежта и спорта.

Основната цел на проекта е да се предостави възможност на младите хора да получат знания, възможности и опит, които да подобрят тяхната успешна интеграция в обществото и да ги превърнат в активни и отговорни членове на демократичното обществото, както и да станат агенти на промяната към добро.

Специфичните цели на проекта са обвързани с стратегически и оперативни цели от Националната стратегия за младежта (2021-2030) (обн., ДВ, бр. 14 от 2023 г.), а именно: Специфична цел № 1: Насърчаване на неформалното обучение с цел повишаване на достъпа до неформално обучение за развитие на ключови компетентности; Специфична цел № 2: Насърчаване на заетостта и подкрепата за млади хора, които не учат, не работят и не се обучават (NEETs); Специфична цел № 3: Насърчаване на ангажираността, участието и овластяването на младите хора в процесите на вземане на решения на местно, национално и европейско ниво; Специфична цел № 3: Насърчаване на културата и творчеството сред младите чрез повишаване на достъпа до култура и нивото на културно участие на младите хора и насърчаване на лични творчески умения.

Публикацията е подготвена и реализирана от Фондация „Ес о Ес предприемачи“.