Проведено проучване за активността на младежите в местните и национални политики по проект „Младежи за силна демокрация“

Фондация „Икономика и право“ активно изпълнява проект „Младежи за силна демокрация“, договор № 25-00-73/01.12.2023 г., финансиран по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта (2023-2025).

В изпълнение на проекта е реализирана Дейност 3 „Проучване и анализ на нуждите сред младите хора относно нагласите за тяхното включване в национални и местни младежки политики“.

За целите на реализацията на дейността експертният екип на Фондацията, проведе проучване и анализ на съществуващите активни политики с фокус „младежи“ на местно ниво в област Монтана и област Кюстендил. Проучването и изведения анализ отразяват реалистично и обективно текущото състояние на местно ниво по отношение на водените политики за младежко развитие и нивото на участие на младежите в процесите на формиране на политики. В рамките на дейността бе проведено и проучване сред целевите групи (младежи между 15 г.-29 г.) на база специално разработена анкетна карта, целяща да установи нагласите за включване на младите хора в местните и национални политики. Проведените пробучавания са обобщени в доклад, като набраната информация е анализирана и са изведени препоръки за активно интегриране на младите хора в демократичния живот.

Всички материали в рамките на проекта ще бъдат достъпни за всички на интернет страницата на Фондация „Икономика и право“.

Дейността е реализирана в изпълнение на проект „Младежи за силна демокрация“, договор № 25-00-73/01.12.2023 г., финансиран по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта (2023-2025) на Министерството на младежта и спорта.

Публикацията е подготвена и реализирана от Фондация „Ес о Ес предприемачи“.