РИОСВ – Монтана извърши 75 проверки през месец март 2024 г.

148 проверки извърши РИОСВ – Монтана през юни

През месец март на 2024 г. експертите на РИОСВ – Монтана са извършили 75 проверки на 52 обекта, от които 64 планови (в т. ч. 17 планови проверки на парковата охрана на Резерват Чупрене) и 11 извънредни. Съставени са два акта за установени административни нарушения и нарушения на екологичното законодателство и са сключени 2 споразумения. Няма издадени наказателни постановления по съставени актове за установени административни нарушения.

През м. март 2024 г. със заповед на директора на РИОСВ – Монтана е отменена наложена текуща санкция за прекратено замърсяване на воден обект р. Дунав. С Наказателно постановление е наложена месечна текуща санкция, за превишение на ЕО в разрешително за заустване на отпадъчни води от обект КС на гр. Грамада.

В резултат на осъществената контролна дейност за отчетния период са дадени общо 34 предписания. Постъпили суми от глоби и имуществени санкции няма, от еднократни и текущи санкции по чл. 69 от ЗООС – 1142,09 лв., от сключени споразумения по чл. 58г от ЗАНН – 2380,00 лв.

Проведени са процедури съгласно изискванията на екологичното законодателство по внесени общо 114 инвестиционни предложения, планове, програми, доклади и проекти, като по тях е осигурен обществен достъп на интернет страницата на инспекцията.

В резултат на осъществената контролна дейност епочистен терен в землището на с. Гара Орешец, общ. Димово на площ около 2 дка.

Взето е участие в Държавно-приемателна комисия за приемане и въвеждане в експлоатация на строеж, на територията на община Вълчедръм, област Монтана.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.