РИОСВ-Монтана обявява конкурс за детска рисунка под наслов „Красотата на природата“

 „Красотата на природата“.

Във връзка с отбелязване на Европейския ден на „Натура 2000“ – 21 май 2024 г. РИОСВ-Монтана, обявява конкурс за детска рисунка под наслов „Красотата на природата“.

Целта на проявата е популяризиране на биологичното разнообразие в Р България, свързано с изграждането на Национална екологична мрежа Натура 2000, включваща: защитени зони с висока природозащитна значимост като част от Европейската екологична мрежа.

България се нарежда в челните редици на страните от Европа по биологично разнообразие. Богатството от видове и съобщества се дължи на широкия спектър от климатични, топографски и хидроложки условия в страната. Тук могат да се открият представителни образци от почти всички местообитания, известни на континента, както и голям брой уникални екосистеми с европейско и световно значение.

На територията контролирана от РИОСВ – Монтана, включваща област Монтана и област Видин са включени 38 защитени зони по Натура 2000:
– 9 защитени зони по Директивата за опазване на дивите птици и 29 защитени зони по Директивата за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна.

Конкурсът за детска рисунка създава условия за забавление на децата и младежите, участващи в него, както и предоставя възможност за изява на творчески подход към наблюденията им в природата.

Правила и условия за участие:

1. Конкурсът е предназначен за възрастова група: деца и ученици между 5 и 16 години /за област Монтана и област Видин/.
2. Използваните материали и техника са по избор, без ограничение – пастели, цветни моливи, акварел и т. н. Проектите да са с минимален формат А4.
3. Сюжетът на рисунката трябва да отговаря на темата – „Красотата на природата“.
4. В творбите си, авторите могат да отразят красотата на природата /защитените зони, територии/ в нейния широк спектър – биологичното разнообразие от растителни и животински видове и техните местообитания, както и пресъздаване на своите наблюдения, впечатления и уловени мигове от посещението си в природата.
5. Конкурсните творби могат да се изпращат по пощата на адрес: гр. Монтана 3400, ул. „Юлиус Ирасек“ 4, ПК 55, етаж 3, РИОСВ – Монтана
6. Творбите да бъдат придружавани със следната информация: трите имена на автора, възраст, учебно заведение, телефон и адрес за кореспонденция.
7. Краен срок за предаване/изпращане на творбите: 03 юни 2024 г. (понеделник), включително.
8. След изтичането на крайния срок, жури от 3-ма експерти на РИОСВ – Монтана, ще оценят и класират всички конкурсни творби и ще излъчат победители във всяка една категория.
9. Обявяване на резултатите: 10 юни 2024 г.;
10. Участниците се оценяват в три възрастови групи – до 8 г., до 12 г. и до 16 г.
11. Победителите ще бъдат отличени с грамоти и предметни, рекламни и образователни материали.
12. Важно: При участие в конкурса, кандидатите приемат условието, че проектите им ще бъдат използвани при подготовката на информационни материали.
13. Всички проекти ще бъдат публикувани на интернет страницата на РИОСВ –Монтана.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.