От Солидарна България ще работят за икономическо развитие с приоритет в отрасли, в които България е разпознаваема

Солидарна България

Ние, от Солидарна България, сме за силна държава. Държава, която играе активна роля в определяне на дългосрочна икономическа политика за стимулиране на приоритетните отрасли в нашата икономика. В заложените досега цели се говори само за иновации и нисковъглеродно развитие. Стратегия за развитие се прави след анализ на потенциала и условията, които са актуални в страната ни. В момента стратегическите цели на страната ни се налагат от Европа, а не на база оценка на реалния потенциал, който съществува в България. Няма нужда нито да сме толкова иновативни, нито да сме толкова нисковъглеродни.

Силата на България е в земеделието, хранително- вкусовата промишленост, хранителните добавки и туризма. Това са основните отрасли, в които традиционно България е разпознаваема има опит, технологии, международна репутация и могат да бъдат развивани във всички региони на страната ни според кацитета на човешките ресурси и природни дадености. Основният фокус на тази статия е върху мерките, които държавата трябва да предприеме за защита на българското земеделието и хранително вкусова индустрия. Освен, че тези сектори ще гарантират хиляди работни места и по-високи доходи на производителите, държавата ще работи за по-качествена храна на потребителите, неизменно свързана с тяхното здраве и ще гарантира продоволствена сигурност, която е основен компонент на националната сигурност на нашата държава.

Знаете ли, че българското кисело мляко, което си купувате е в огромна част произведено с вносно прясно мляко и вносни закваски? Как защитаваме този световно известен български продукт? И това е само един пример! И за това не са виновни производителите, а аграрната политика на България, която постави животновъдите на колене с ниски субсидии и обръщане на гръб на този отрасъл. Масово се разпродават животновъдни ферми, а новите приоритети на европейската политика „ От фермата на масата“ за нисковъглеродно селско стопанство и „питателна“ храна ще стимулира фермите за скакалци!!! Ние, от Солидарна България, ще защитаваме българските земеделци с нов ред в аграрната ни политика с приоритети Животновъдство, Зеленчукопроизводство, Овощарство и Пчеларство. Тези отрасли могат да осигурят много работни места, за които не се изисква високотехнологична квалификация и които ще осигурят суровини за хранително-вкусовата ни промишленост.

Първата мярка е защита на адекватни субсидии на ниво близко до другите европейски държави и на база реална продукция, а не на декар площ!В съседна Гърция субсидиите са на реална продукция и затова българският пазар е залят от гръцки плодове и зеленчуци, които дори с транспорта до България са на по-ниски цени от българските! Изкупните цени на прясното мляко също водят до фалит на животновъдите. Пчеларството трябва да бъде защитено, защото в момента българските производители са на колене пред ниските изкупни цени, наложени от вноса на мед от Украйна! В момента медът се изкупува на 3,80 лв/ кг, което е непосилно за българските пчелари, а „компенсацията“, която получават от тази външна конкуренция е 9,50 лв/кошер последно дадена през септември 2023 г, което е крайно неадекватно!

Втората мярка – за земеделските производители и хранително-вкусовата промишленост реална държавна воля за налагане на защитени наименования за произход и на храни с традиционно специфичен характер като „планински продукт“ в Европейския регистър съгласно Регламент 1151/2012 г. , защото се защитава колективния интерес на съответната група производители. С този подход ще се гарантират достойни доходи на всички производители по веригата тъй като хранителните продукти. ЗНП обозначава продукт, за който всички етапи на производство се извършват съгласно признато ноу-хау в същата географска област, която придава неговите характеристики на продукта. Българското кисело мляко със защитен национален произход ще дава сигурност на потребителя, че е произведено с местно прясно мляко и с българска закваска.„Планински продукт” се използва за описание на продукти от растителен и животински произход, включително и пчелни продукти, произведени и преработени в планински райони.

Облекчаване на работата на малките земеделски производители, които в сегашните условия са не само производители, а и търговци и администратори. Адекватните мерки биха били в посока намаляване административната и осигурителна тежест към тях, както и създаването на местни кооперативи, които да имат за цел да намират пазар за продукцията на членуващите производители да търсят по-адекватна цена на база и по-високия обем. 

Следващата стъпка за подкрепа на хранителното-вкусова индустрия е активната помощ от държавата за намиране на пазари на тези български продукти на международните пазари. В момента България има 41 търговски аташета в чужбина, чиято основна роля е да подпомагат износа на българските компании в чужбина . Работата на търговските ни представителства в чужбина с българските производители е крайно неефикасна от години: трябва да се създадат механизми за добро познаване на българските продукти и промотирането им на съответните пазари.

Стимулиране на реализацията на българските храни на местния пазар посредством работа с хранителните вериги в посока разбиване на картела за налагане на цени за изкупуване на българските хранителни стоки! Държавата не трябва да оставя хранителните вериги да оказват непосилен натиск върху производителите за определяне на цените за изкупуване като печелят повече от тях. Държавата като регулатор трябва да пази едновременно българските производители, както и българските потребители. Това може да стане посредством контрол на съществуващите практики и ограничаване на печалбите на търговските вериги, които водят до ограничаване на приходите на производителите и увеличение на цените за потребителите. След като държавата може да регулира печалбите на търговците в сектор енергетика, няма причина да не регулира печалбите на търговците на хранителни стоки!

Истински държавен инструмент за трайно намаляване на цените може да бъде създаването на собствена търговска верига. Държавата показва пример като води ценова политика, която не може да наложи на частните търговски вериги в условията на пазарна икономика. Едновременно с това държавната търговска верига ще изпълнява важна обществена мисия за осигуряване на достъп на всеки български гражданин до жизненоважни хранителни стоки на достъпни и еднакви цени в цялата страна вместо да остане наблюдател, който прави мониторинг на ценовите разлики в различните области в страната. В условията на непрекъснато растящи цени държавата може да бъде еталон за морални, етични практики при търговията с хранителни стоки, като едновременно с това изпълнява мисията за гарантиране на продоволствена сигурност на българските граждани!

Коалиция „Солидарна България“ е с номер 9 в интегралната бюлетина!