Проект „Младежи за силна демокрация“

Фондация „Икономика и право“ изпълнява проект „Младежи за силна демокрация“. Фондацията е бенефициент по „Младежи за силна демокрация“, договор № 25-00-73/01.12.2023 г., финансиран по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта (2023-2025) на Министерството на младежта и спорта.

Основната цел на проекта е да бъдат предоставени възможности на младите хора да получат знания, възможности и опит, които да подобрят тяхната успешна интеграция в обществото и да ги превърнат в активни и отговорни членове на демократичното обществото, както и да станат агенти на промяната към добро.

Настоящия проект цели също да бъде стимулирано развитието на капацитета и повишаването на заетостта на младежките работници на местно ниво. Участието в демократичния живот на всяка общност е нещо повече от гласуване или явяване на избори, въпреки че това са важни елементи. Участието и активната гражданска позиция се свързват с правото, средствата, мястото и възможността, а при необходимост, и с подкрепата за участие и въздействие в процеса на вземане на решения, както и с ангажиране с действия и дейности, които допринасят за изграждането на едно по-добро общество.

По проекта са обхванати следните целеви групи: млади хора, които не учат, не работят и не се обучават (NEETs)     , млади хора с увреждани, млади хора със специални образователни потребности,

млади хора от малцинствени общности.

Проектът се изпълнява за периода от 01.01.2024 г. до 30.06.2024 г. и е на стойност 62 162.00 лв., изцяло финансиран от Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта (2023-2025) на Министерството на младежта и спорта.

Публикацията е подготвена и реализирана от Фондация „Ес о Ес предприемачи“.