Успешно приключи проект „Младежи за силна демокрация“

Фондация „Икономика и право“ успешно изпълни проект „Младежи за силна демокрация“. Фондацията е бенефициент по „Младежи за силна демокрация“, договор № 25-00-73/01.12.2023 г., финансиран по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта (2023-2025) на Министерството на младежта и спорта.

Основната цел на проекта бе да бъдат предоставени възможности на младите хора да получат знания, възможности и опит, които да подобрят тяхната успешна интеграция в обществото и да ги превърнат в активни и отговорни членове на демократичното обществото, както и да станат агенти на промяната към добро.

В изпълнение на проекта бяха реализирани следните проектни дейности с фокус младежи:
“Организация и управление”, “Мерки за информираност и публичност по Програмата и проекта”, “Проучване и анализ на нуждите сред младите хора относно нагласите за тяхното включване в национални и местни младежки политики”, Младежки фестивали за изкуство и спорт “Ти можеш”, “Провеждане на неформални обучения за личностното и професионално развитие на младите хора”, Провеждане на събития “Симулации на дебати с цел обучение за налагане и утвърждаване на политики”, “Одит по проекта”.

Проектът бе реализиран за периода от 01.01.2024 г. до 30.06.2024 г. и бе на стойност 62 162.00 лв., изцяло финансиран от Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта (2023-2025) на Министерството на младежта и спорта.

Публикацията е подготвена и реализирана от Фондация „Ес о Ес предприемачи“.